Νομοθεσία ανιχνευτών μετάλλων

Άβαταρ μέλους
Admin
Πρόεδρος
Δημοσιεύσεις: 283
Εγγραφή: Πέμ 28 Ιαν 2010, 21:12
Χρόνια εμπειρίας: 3-5 χρονια
Τοποθεσία: ΧΙΟΝΑΤΑ

Νομοθεσία ανιχνευτών μετάλλων

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Admin » Πέμ 02 Ιούλ 2015, 13:35

Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΤΠΠΑ/Φ148/41733/704
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
F
(2)
Τροποποίηση της αριθμ. ΥΑ/ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/
33/42426/ 30−07−2003 (ΦΕΚ 1124/Β΄/2003).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Ν. 3028/2002
«Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α΄/28.6.2002).
2. Της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του Ν. 2557/1997
«Θεσμοί, μέτρα και δράσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης»
(ΦΕΚ Α΄ 281).
3. Του άρθρου 264 «Σχετικά με χρήση ανιχνευτών
μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκοπήσεως του υπεδά−
φους ή ακινήτων μνημείων», κεφ. 23 «Ειδικές ρυθμίσεις
για παροχές υπηρεσιών και είδη εκτός από τρόφιμα», της
Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 (ΦΕΚ 1388/Β΄/13.7.2009),
που ισχύει από 13−7−2009 «Περί τροποποιήσεως και νέας
κωδικοποιήσεως Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών
μέχρι και την 14η Μαΐου 2009».
4. Του ΠΔ 191/2003 «Οργανισμός ΥΠ.ΠΟ.» (ΦΕΚ 146/
Α΄/13−6−2003).
5. Του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ
98/Α΄/22−04−2005).
6. Του Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α΄/
7.10.2009).
7. Του Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243/Α΄/2011).
8. Της αριθμ. 121479/14.12.2011 (ΦΕΚ 2820/Β΄/14.12.2011)
κοινής απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολι−
τισμού και Τουρισμού.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε διατάξεις της αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/
ΤΟΠΥΝΣ/33/42426/30−07−2003 υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ 1124/Β΄/08−08−2003) «Κατοχή και χρήση ανιχνευτών
μετάλλων και λοιπών οργάνων διασκόπησης του υπε−
δάφους, του βυθού ή του πυθμένα», ως εξής:
Κεφάλαιο Β. Κατοχή ανιχνευτών και οργάνων
Παράγραφος 1.: «Η κατοχή ανιχνευτών ή και οργάνων τε−
λεί υπό τον έλεγχο των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουρ−
γείου Πολιτισμού και Τουρισμού (ΥΠ. ΠΟ.Τ). Προς τούτο
κατά την πώληση ή και απόκτηση καθ’ οιονδήποτε τρόπο
των ανιχνευτών ή και οργάνων στην ημεδαπή, επιβάλλε−
ται να συμπληρώνεται από τους ιδιώτες έντυπο δελτίο
κατοχής ανιχνευτών ή και οργάνων, όπως το συνημμένο
στην παρούσα παράρτημα, συνοδευόμενο από επικυρωμένο
αντίγραφο, από Δημόσια Αρχή, Δελτίου Αστυνομικής Ταυ−
τότητας ή Διαβατηρίου. Το πρωτότυπο του δελτίου αυτού,
η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης του οποίου θα βαραίνει
τόσο τους ιδιώτες−αγοραστές ή ιδιοκατασκευαστές όσο
και τους πωλητές οργάνων διασκόπησης για τα στοιχεία
που υποχρεούται να δηλώνει έκαστος, αποστέλλεται από
τον αγοραστή στην αρμόδια Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και
Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του ΥΠ.ΠΟ.Τ., στην οποία
τηρείται ειδικό μητρώο. Το ειδικό αυτό μητρώο τηρείται
και σε ψηφιακή μορφή, είναι δε προσιτό στις αρμόδιες
Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Τ. ή άλλων Υπουργείων και άλλων
αρμοδίων αρχών. Την ίδια υποχρέωση συμπληρώσεως και
αποστολής του εντύπου δελτίου υπέχουν και όσοι εισά−
γουν στην ελληνική επικράτεια ανιχνευτές και όργανα, τα
οποία απέκτησαν στην αλλοδαπή. Μετά την περιέλευση
του ανωτέρω δελτίου και την εγγραφή στο ειδικό μητρώο
εκδίδεται σχετική βεβαίωση.»
Παράγραφος 2: «Για την διάθεση στην αγορά ανιχνευ−
τών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκοπήσεως του
υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένος ή ακινήτων μνη−
μείων και χώρων επιβάλλεται όπως στην συσκευασία και
στις οδηγίες χρήσεως τους, αναγράφεται σε εμφανές
μέρος και με σαφήνεια, ότι η χρήση των οργάνων αυ−
τών επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένη περιοχή κατόπιν
αδείας της ανωτέρω Διεύθυνσης του ΥΠ.ΠΟ.Τ.».
Παράγραφος 4: «Όσοι κατέχουν ανιχνευτές ή και όργανα
κατά τη δημοσίευση της παρούσης αποφάσεως στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως οφείλουν εντός ενός έτους από
της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως να συμπληρώσουν και
να υποβάλουν στην ανωτέρω Διεύθυνση του ΥΠ.ΠΟ.Τ. το
έντυπο δελτίο κατοχής ανιχνευτών ή και οργάνων.»
Κεφάλαιο Γ. Χρήση ανιχνευτών και οργάνων και δια−
δικασία χορηγήσεως αδειών χρήσεως.
Παράγραφος 1: «Για κάθε χρήση ανιχνευτών ή και ορ−
γάνων, ο κάτοχος υποβάλλει στην κατά τόπο αρμόδια
Περιφερειακή ή Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία της Γενικής
Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
του ΥΠ.ΠΟ.Τ. σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας φωτοαντί−
γραφο χάρτου ή τοπογραφικού διαγράμματος καταλλή−
λου κλίμακος, στον οποίο καθορίζεται η περιοχή όπου θα
χρησιμοποιηθούν. Στην αίτηση αναγράφεται οπωσδήποτε
ο σκοπός της χρήσεώς τους στην καθοριζόμενη ως άνω
περιοχή, ο χρόνος της χρήσεως καθώς και τα πρόσωπα
που θα συμμετάσχουν. Επιπρόσθετα, υποβάλλεται η βε−
βαίωση εγγραφής στο ειδικό μητρώο κατόχων ανιχνευτών
μετάλλου, το οποίο τηρείται στην ανωτέρω Διεύθυνση.».
Προστίθεται νέα παράγραφος ως παράγραφος 2: «Οι
κάτοχοι/αγοραστές ή ιδιοκατασκευαστές οφείλουν
εντός ενός (1) έτους, από την ημερομηνία αποστολής
της βεβαίωσης εγγραφής στο ειδικό μητρώο της Διεύ−
θυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγα−
θών του ΥΠ.ΠΟ.T., vα υποβάλουν αίτηση άδειας χρήσης
του συγκεκριμένου οργάνου διασκόπησης στην κατά
τόπο αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Τ. βάσει της προη−
γούμενης παραγράφου (παρ. 1). Σε περίπτωση υπέρβα−
σης της ανωτέρω προθεσμίας, οι κάτοχοι, αγοραστές
ή ιδιοκατασκευαστές διαγράφονται αυτοδικαίως από
το αντίστοιχο ειδικό μητρώο.».
Η παράγραφος 2 αναριθμείται ως παράγραφος 3 και
η παράγραφος 3 αναριθμείται ως παράγραφος 4.
Η υφιστάμενη παράγραφος 4 καταργείται και αντι−
καθίσταται ως παράγραφος 5 με το ακόλουθο περιε−
χόμενο: «5. Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας
Πολιτιστικών Αγαθών του ΥΠ.ΠΟ.T., αφού ελέγξει τη
νομιμότητα της κατοχής του ανιχνευτή ή και οργάνου
και των αιτούμενων ερευνών, και κατόπιν πρότασης της
κατά τόπο αρμόδιας Περιφερειακής ή Ειδικής Περιφερει−
ακής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Τ., δύναται να χορηγεί άδεια
χρήσης για το συγκεκριμένο τόπο και χρόνο.».
Η παράγραφος 5 αναριθμείται ως παράγραφος 6, η
παράγραφος 6 αναριθμείται ως παράγραφος 7 και η
παράγραφος 7 αναριθμείται ως παράγραφος 8.Κλειδωμένο